អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]

ការបោះពុម្ពផ្សាយសំខាន់ៗ

ប្រតិទិន

  • 22 February 2016: Meak Bochea
  • 8 March 2016: International Women Day
  • 13-16 April 2016: Khmer New Year
  • 25 Mai 2016: Liaison Council

របាយការណ៍ & ខិត្តប័ណ្ណ