អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]

View Larger Map

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អគារលេខ ៥ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស ១២២០១ រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្នែកអតិថិជន

  • ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥)២៣ ៤២៨ ៥៦១
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥)១២ ៨១២ ០០៣
  • អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ផ្នែករដ្ឋបាល

  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ០០៩
  • អ៊ីម៉ែល : [email protected]