អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា accue[email protected]
    • 01 FEB 03

    Socheat D, Denis MB, Fandeur T, Zhang Z, Yang H, Xu J, Zhou X, Phompida S, Phetsouvanh R, Lwin S, Lin K, Win T, Than SW, Htut Y, Prajakwong S, Rojanawatsirivet C, Tipmontree R, Vijaykadga S, Konchom S, Cong le D, Thien NT, Thuan le K, Ringwald P, Schapira A, Christophel E, Palmer K, Arbani PR, Prasittisuk C, Rastogi R, Monti F, Urbani C, Tsuyuoka R, Hoyer S, Otega L, Thimasarn K, Songcharoen S, Meert JP, Gay F, Crissman L, Cho-Min-Naing, Chansuda W, Darasri D, Indaratna K, Singhasivanon P, Chuprapawan S, Looareesuwan S, Supavej S, Kidson C, Baimai V, Yimsamran S, Buchachart K. Mekong malaria. II. Update of malaria, multi-drug resistance and economic development in the Mekong region of Southeast Asia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2003;34 Suppl 4:1-102.