អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 17 MAY 10

    Baker J, Ho MF, Pelecanos A, Gatton M, Chen N, Abdullah S, Albertini A, Ariey F, Barnwell J, Bell D, Cunningham J, Djalle D, Echeverry DF, Gamboa D, Hii J, Kyaw MP, Luchavez J, Membi C, Menard D, Murillo C, Nhem S, Ogutu B, Onyor P, Oyibo W, Wang SQ, McCarthy J, Cheng Q. Global sequence variation in the histidine-rich proteins 2 and 3 of Plasmodium falciparum: implications for the performance of malaria rapid diagnostic tests. Malar J. 2010 May 17;9:129.