អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 JAN 12

    Dussart P, Baril L, Petit L, Beniguel L, Quang LC, Ly S, Azevedo Rdo S, Meynard JB, Vong S, Chartier L, Diop A, Sivuth O, Duong V, Thang CM, Jacobs M, Sakuntabhai A, Nunes MR, Huong VT, Buchy P, Vasconcelos PF. Clinical and virological study of dengue cases and the members of their households: the multinational DENFRAME Project. PLoS Negl Trop Dis. 2012 Jan;6(1):e1482. doi: 10.1371/journal.pntd.0001482. Epub 2012 Jan 24.