អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 21 SEP 12

    Sowath Ly, PhD, Sopheak Sorn, MA, Arnaud Tarantola, MD, Epidemiology and Public Health Unit; Lydie Canier, MSc, Molecular Epidemiology and Malariology Unit; Philippe Buchy, PhD, Veasna Duong, PhD, Virology Unit, Institut Pasteur du Cambodge, Phnom Penh, Cambodia. Ilin Chuang, MD, Steven Newell, PhD, U.S. Naval Medical Research Unit 2, Phnom Penh, Cambodia. Sovann Ly, MD, Touch Sok, MD, Vandy Som, MD, Communicable Disease Control Dept; Meng Chuor Char, MD, Chantha Ngan, MD, National Center for Malaria Control, Parasitology and Entomology, Ministry of Health of Cambodia. Leakhann Som, MD, Kampong Speu Provincial Health Dept, Kampong Speu, Cambodia. Maria Concepcion Roces, MD, World Health Organization, Phnom Penh, Cambodia. Chikungunya Outbreak — Cambodia, February–March 2012. September 21, 2012 / 61(37);737-740.