អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 21 JUN 13

    N. T. N. Lan, N. T. N. Thu, N. H. Duc, N. N. Lan, T. T. X. Lien, N. H. Dung, A-M. Taburet, D. Laureillard, L. Borand, C. Quillet, D. Lagarde, A. Pym, C. Connolly, C. Lienhardt, C. Rekacewicz, A. D. Harries. The ethics of a clinical trial when the protocol clashes with international guidelines. Public Health Action, Volume 3, Number 2, 21 June 2013, pp. 97-102(6).