អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 23 OCT 13

    Laureillard D, Marcy O, Madec Y, Chea S, Chan S, Borand L, Fernandez M, Prak N, Kim C, Dim B, Nerrienet E, Sok T, Delfraissy JF, Goldfeld AE, Blanc FX; CAMELIA (ANRS 1295 – CIPRA KH001) Study Team. Paradoxical tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome after early initiation of antiretroviral therapy in a randomized clinical trial. AIDS. 2013 Oct 23;27(16):2577-86.