អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 13 MAR 14

    Goyet S, Vlieghe E, Kumar V, Newell S, Moore CE, Bousfield R, Leang HC, Chuop S, Thong P, Rammaert B, Hem S, van Griensven J, Rachmat B, Fassier T, Lim K, Tarantola A. Etiologies and Resistance Profiles of Bacterial Community-Acquired Pneumonia in Cambodian and Neighboring Countries’ Health Care Settings: A Systematic Review (1995 to 2012). PLoS One. 2014 Mar 13;9(3):e89637 [1]