អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 23 OCT 14

    Horm SV, Mardy S, Rith S, Ly S, Heng S, Vong S, Kitsutani P, Ieng V, Tarantola A, Ly S, Sar B, Chea N, Sokhal B, Barr I, Kelso A, Horwood PF, Timmermans A, Hurt A, Lon C, Saunders D, Ung SA, Asgari N, Roces MC, Touch S, Komadina N, Buchy P. Epidemiological and virological characteristics of influenza viruses circulating in Cambodia from 2009 to 2011. PLoS One. 2014 Oct 23;9(10):e110713.