អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Katzelnick, L. C., J. M. Fonville, G. D. Gromowski, J. Bustos Arriaga, A. Green, S. L. James, L. Lau, M. Montoya, C. Wang, L. A. VanBlargan, C. A. Russell, H. M. Thu, T. C. Pierson, P. Buchy, J. G. Aaskov, J. L. Munoz-Jordan, N. Vasilakis, R. V. Gibbons, R. B. Tesh, A. D. Osterhaus, R. A. Fouchier, A. Durbin, C. P. Simmons, E. C. Holmes, E. Harris, S. S. Whitehead and D. J. Smith. “Dengue Viruses Cluster Antigenically but Not as Discrete Serotypes.” Science 349, no. 6254 (2015): 1338-43.