អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Straimer, J., N. F. Gnadig, B. Witkowski, C. Amaratunga, V. Duru, A. P. Ramadani, M. Dacheux, N. Khim, L. Zhang, S. Lam, P. D. Gregory, F. D. Urnov, O. Mercereau-Puijalon, F. Benoit-Vical, R. M. Fairhurst, D. Menard and D. A. Fidock. “Drug Resistance. K13-Propeller Mutations Confer Artemisinin Resistance in Plasmodium Falciparum Clinical Isolates.” Science 347, no. 6220 (2015): 428-31.