អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Kerkhof, K., L. Canier, S. Kim, S. Heng, T. Sochantha, S. Sovannaroth, I. Vigan-Womas, M. Coosemans, V. Sluydts, D. Menard and L. Durnez. “Implementation and Application of a Multiplex Assay to Detect Malaria-Specific Antibodies: A Promising Tool for Assessing Malaria Transmission in Southeast Asian Pre-Elimination Areas.” Malar J 14,  (2015): 338.