អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា accue[email protected]
    • 01 FEB 15

    Nouhin J, Barennes H, Madec Y, Prak S, Hou SV, Kerleguer A, Kim S, Pean P, Rouet F: Low frequency of acute hepatitis E virus (HEV) infections but high past HEV exposure in subjects from Cambodia with mild liver enzyme elevations, unexplained fever or immunodeficiency due to HIV-1 infectionJournal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology 2015, 71:22-27.