អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Canier, L., N. Khim, S. Kim, R. Eam, C. Khean, K. Loch, M. Ken, P. Pannus, P. Bosman, J. Stassijns, F. Nackers, S. Alipon, M. C. Char, N. Chea, W. Etienne, M. De Smet, J. M. Kindermans and D. Menard. “Malaria Pcr Detection in Cambodian Low-Transmission Settings: Dried Blood Spots Versus Venous Blood Samples.” Am J Trop Med Hyg 92, no. 3 (2015): 573-7.