អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Koepfli, C., P. T. Rodrigues, T. Antao, P. Orjuela-Sanchez, P. Van den Eede, D. Gamboa, N. van Hong, J. Bendezu, A. Erhart, C. Barnadas, A. Ratsimbasoa, D. Menard, C. Severini, M. Menegon, B. Y. Nour, N. Karunaweera, I. Mueller, M. U. Ferreira and I. Felger. “Plasmodium Vivax Diversity and Population Structure across Four Continents.” PLoS Negl Trop Dis 9, no. 6 (2015): e0003872.