អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
    • 01 FEB 15

    Rouvinski, A., P. Guardado-Calvo, G. Barba-Spaeth, S. Duquerroy, M. C. Vaney, C. M. Kikuti, M. E. Navarro Sanchez, W. Dejnirattisai, W. Wongwiwat, A. Haouz, C. Girard-Blanc, S. Petres, W. E. Shepard, P. Despres, F. Arenzana-Seisdedos, P. Dussart, J. Mongkolsapaya, G. R. Screaton and F. A. Rey. “Recognition Determinants of Broadly Neutralizing Human Antibodies against Dengue Viruses.” Nature 520, no. 7545 (2015): 109-13.