អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
Kruy-Sun-Lay Kruy Sun Lay, PhD – ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ការវិភាគទឹកនឹងចំណីអាហារ

[email protected]

Yith-Vuthy Yith Vuthy, MBA, Msc – អនុប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ការវិភាគទឹកនឹងចំណីអាហារ

[email protected]

Rin-Pheaktra Rin Pheaktra – Engineer

[email protected]

Keo-Pheakdey Keo Pheakdey – Engineer

[email protected]