អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា accueil@pasteur-kh.org
Kruy-Sun-Lay Kruy Sun Lay, PhD – ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ការវិភាគទឹកនឹងចំណីអាហារ

ksunlay@pasteur-kh.org

Yith-Vuthy Yith Vuthy, MBA, Msc – អនុប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ការវិភាគទឹកនឹងចំណីអាហារ

yvuthy@pasteur-kh.org

Rin-Pheaktra Rin Pheaktra – Engineer

rpheaktra@pasteur-kh.org

Keo-Pheakdey Keo Pheakdey – Engineer

kpheakdey@pasteur-kh.org