អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា [email protected]
Francois Rouet ROUET François (PharmD, PhD), Head of Unit

[email protected]

Janin Nouhin Janin NOUHIN (PhD student, engineer), Research Engineer

[email protected]