អគារលេខ៥ មហាវិថីមុនីវង្ស ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩៨៣ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា accueil@pasteur-kh.org
Francois Rouet ROUET François (PharmD, PhD), Head of Unit

frouet@pasteur-kh.org

Janin Nouhin Janin NOUHIN (PhD student, engineer), Research Engineer

njanin@pasteur-kh.org