Edit

COVID-19 Updates

ភាសាខ្មែរ

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា គឺជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមិនរកប្រាក់ចំណូលនៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងឆ្នាំ 1992 វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាត្រូវបានបើកទ្វារដំណើរការឡើងវិញ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (IP, នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង) ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបន្តកាលពីឆ្នាំ2013។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានការគាំទ្រពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាល ហើយជំនួសមុខឱ្យក្រសួង វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអនុវត្តការងារវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាល  ក៏ដូចជាផ្ដល់សេវាសាធារណៈ និងសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរ។ 

ភាសាខ្មែរ

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លងដែលកំពុងកើតមានថ្មីៗ (មនុស្ស/សត្វ) ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់បណ្ដាញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអន្តរជាតិ (IPIN ដែលមាន 32 វិទ្យាស្ថាន)។ លើសពីនេះទៅទៀត បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ 1992 រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (ក្រុងប៉ារីស) ព្រមជាមួយនឹងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ

 

ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សាស្ត្រាចារ្យ Stewart Cole អគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (ក្រុងប៉ារីស) គឺជាសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ។ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ2021 ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា មានសមាសភាពដូចជា នាយកប្រតិបត្តិ វេជ្ជបណ្ឌិត Laurence BARIL (មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសអន្តរជាតិមកពីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុប និងបរទេសរបស់ប្រទេសបារាំង) នាយករង វេជ្ជបណ្ឌិត លី សុវ៉ាត (មកពីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា) និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ លោក Christophe MOUSSET (វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងប៉ារីស)។

 

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា មានអង្គភាពមួយចំនួនដូចជា៖ នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ (រាប់បញ្ចូលទាំងការថែទាំមន្ទីរពិសោធន៍ និងមាត្រាសាស្ត្រ)  សេវាសាធារណៈមួយចំនួន (មន្ទីរពិសោធន៍ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ (LBM) មន្ទីរពិសោធន៍សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងចំណីអាហារ (LEFS) មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាំបង្ការអន្តរជាតិ  មជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតចំនួនបី (ភ្នំពេញ កំពង់ចាម និងបាត់ដំបង) អង្គភាពស្រាវជ្រាវចំនួនប្រាំ (ស៊ាំវិទ្យា បាណកសាស្ត្រ វីរុសសាស្ត្រ គ្រុនចាញ់ និងអេពីដេមីសាស្រ្ត/សុខភាពសាធារណៈ) និងក្រុមស្រាវជ្រាវចំនួនបួន (ផ្នែកភាពស៊ាំនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគ/ជំងឺរបេង (AMR/TB) ការស្រាវជ្រាវផ្នែកគ្លីនិក One Health និង Geohealth) និងសេវាមាត្រាសាស្ត្ររួម។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា មានអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកអចិន្ត្រៃយ៍ (n=8) និងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិចំនួន 9 នាក់ មកពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (ប៉ារីស n=6)។ វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព របស់ប្រទេសបារាំង (IRD, n=2) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកសិកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសបារាំង (CIRAD, n=1) ។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន និងថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនានា កំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយចំនួន។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន 32 រូបមានវត្តមាននៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសរុបចំនួន 290 នាក់ (ដែលមាន 14 ជាតិសាសន៍)។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការគាំទ្រពីសំណាក់ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមួយចំនួន ដើម្បីធានាដល់ការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។

 

ទន្ទឹមនឹងនេះ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតក្រោយឧត្តមសិក្សាផងដែរ ។ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ទទួលយកនិស្សិតចំនួនប្រមាណ 100 នាក់ ដែលសិក្សាលើផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រជីវវេជ្ជសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម ក៏ដូចជា និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត  ដែលសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត មកពីសកលវិទ្យាល័យនានានៅកម្ពុជា និងបណ្ដាប្រទេសដៃទទៀត។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ក៏ជាដៃគូជួរមុខរបស់ និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតអន្តរជាតិសម្រាប់ជំងឺឆ្លង (International Masters for Infectiology) មកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល 

 

(UHS រាជធានីភ្នំពេញ) និងសាកលវិទ្យាល័យ Paris-Saclay (ប្រទេសបារាំង)។ 

 

មន្ទីរពិសោធន៍របស់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការសិក្សាលើការចម្លងមេរោគ ការវិភាគលើសំណាកជីវសាស្ត្រ និងហ្សែនដើម្បីកំណត់ពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ ឬភាពស៊ាំនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគ (AMR) ការបង្ការជំងឺឆ្លងមនុស្ស/សត្វ និងការស្រាវជ្រាវគ្លីនិក។ 

Dr. Laurence BARIL

IPC នាយកអាយភីស៊ី

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1953  និងបានបើកទ្វារឡើងវិញនៅឆ្នាំ1992 ហើយជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដោយធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមការគាំទ្រពីក្រសួងសុខាភិបាល និង
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (IP ប៉ារីស ប្រទេសបារាំង) ។ បេសកកម្មរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា គឺត្រូវអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រជីវិត និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលឱ្យមានគុណភាពខ្ពស់ និងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងជំងឺដែលកើតមានថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពផ្នែកបរិស្ថាន និងចំណីអាហារ ការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការ និងសេវាជីវវេជ្ជសាស្ត្រដល់មហាជន ហើយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏រួមចំណែកដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការី បសុពេទ្យ វិស្វករ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាពីអន្តរជាតិផងដែរ។ ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់បណ្ដាញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអន្តរជាតិ (IPIN ដែលមាន 32 វិទ្យាស្ថាន) វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញថាមវន្ត ដែលក្នុងនោះ 10 វិទ្យាស្ថានមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក រាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ ញូវ កាឡេដូនី។

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងសកម្មភាពសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួន វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង ដោយសហការជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ មជ្ឈមណ្ឌលជំនាញរបស់កម្ពុជា ដែលមកពីក្រសួងសុខាភិបាល (នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេង និងហង់សិន មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ

អេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ…) ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងសាកលវិទ្យាល័យសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា (សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ ។ល។)។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ

កម្ពុជាស្វាគមន៍និស្សិត និងសមាជិកនានាមកពីប្រទេសកម្ពុជា និងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅ
ទូទាំងសកលលោក។ 

 

តម្រូវការនៅតែមានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ជុំវិញជំងឺឆ្កែឆ្កួត របេង អេដស៍ រលាកថ្លើម គ្រុនឈាម និងជំងឺដែលកើតពីភ្នាក់ងារចម្លងផ្សេងទៀត និងវីរុសកើតមានថ្មីៗ ដែលបន្តបង្កឱ្យមានអត្រាជំងឺ និងអត្រាស្លាប់មានកម្រិតខ្ពស់ដដែលនៅ

 

កម្ពុជា។ បន្ថែមលើនេះ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងដោយបាក់តេរី (រាប់បញ្ចូលទាំងជំងឺរបេងផង) ត្រូវបានរារាំងដោយការកើនឡើងនូវភាពស៊ាំនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគ (AMR)។ ប្រសិនបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ទេ នោះនឹងមានវត្តមានប៉ារ៉ាស៊ីតដែលស៊ាំនឹងថ្នាំ។ ប្រធានបទទាំងអស់នោះ តម្រូវឱ្យវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បន្តអភិវឌ្ឍសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា និងនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ (GMS)។ 

 

ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មស្រាវជ្រាវ និងសុខភាពសាធារណៈ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជាតិ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនសម្រាប់មេរោគមួយចំនួន (គ្រុនផ្ដាសាយ ជំងឺឆ្កែឆ្កួត ជំងឺគ្រុនឈាម/វីរុសArbovirus ជំងឺកូវីដ 19 ជាដើម) ហើយមានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយចំនួនកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងកំណត់លំដាប់មេរោគជាច្រើនផ្សេងទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងជំងឺឆ្លងពីសត្វផងដែរ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008 ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចង់បានទីកន្លែងដែលមានជីវសុវត្ថិភាព ដើម្បីទុកដាក់សំណាកជីវសាស្ត្រពីមេរោគគ្រោះថ្នាក់ និង/ឬ មេរោគដែលគេមិនស្គាល់ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ត្រូវបានបំពាក់នូវមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានជីវសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ (BSL-3) ដំបូងគេ និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា។ តាមរយៈការគាំទ្រពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬតាមរយៈគម្រោងស្រាវជ្រាវនានា វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា កំពុងតែកែលម្អឧបករណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ BSL-3 ហើយនៅឆ្នាំ2021 នេះនឹងបង្កើតឱ្យមានមូលដ្ឋានកំណត់លំដាប់ហ្សែនតូចមួយផងដែរ។ 

 

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ 19 បានបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសារសំខាន់នៃវត្តមានរបស់វិទ្យាស្ថាន
ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា នៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់អន្តរជាតិ។ គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ2020 ដោយមានសំណើពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា និងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សមត្ថភាព BLS-3 គួបផ្សំនឹងជំនាញធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យផងនោះ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានអនុវត្ត ធ្វើសុពលកម្ម និងធានាបាននូវសមត្ថភាពផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីកំណត់រកករណីជំងឺកូវីដ 19 នៅកម្ពុជា។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបាន ជួយគាំទ្រដល់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់កម្ពុជា ដែលទទួលបន្ទុកលើការសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជំងឺកូវីដ 19 ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងអេពីដេមីសាស្ត្រ។ ដូច្នេះ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ2020 វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា គឺជាមន្ទីរពិសោធន៍តែមួយគត់សម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការកំណត់រកជំងឺកូវីដ 19 នៅកម្ពុជា។ ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ2020 វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកូវីដ 19 នេះ ហើយមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀតគួរបំពាក់ឧបករណ៍នានាសម្រាប់ជំងឺនេះនៅមុនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021។ នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020 វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បានធ្វើតេស្ត PCR ជិត 200,000 ដើម្បីរកជំងឺកូវីដ 19 សម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាល ហើយបានរួមចំណែកក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីជំងឺកូវីដ 19 តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការចាត់ចែង និងបកស្រាយលើការវិភាគឈាមរកមេរោគ និងការកកើត ក៏ដូចជាលំដាប់ហ្សែនរបស់វីរុស។

 

ផ្នែកវីរុសសាស្ត្រក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការពិនិត្យ និងកំណត់លំដាប់ហ្សែនរបស់វីរុសនេះ (SARS-CoV-2) តាមរយៈការប្រមូលសំណាកពីអ្នកជំងឺដែលឆ្លង។ ការងារទាំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោក ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ការផ្ដល់ថ្នាំបង្ការ និងការអភិវឌ្ឍថ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺប្រភេទថ្មីដែលឆ្លងពីសត្វនេះ។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ2020 អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានចាត់តាំងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ជាមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកសកលមួយរបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ 19។ បណ្ដាញមន្ទីរពិសោធន៍បង្អែកជំងឺកូវីដ 19 របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក គឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមន្ទីរពិសោធន៍នានា ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ពីជំងឺកូវីដ 19 និងមានសមត្ថភាពក្នុងការពន្លឿនការធ្វើសុពលកម្មលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ (ការធ្វើតេស្ត និងឧបករណ៍)  ដូចជាថ្នាំបង្ការ និងឱសថនានា នៅពេលដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ នេះជាការទទួលស្គាល់មួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ 

 

យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ និងម្ចាស់ជំនួយឯកជននានា ដែលមានទំនុកចិត្ត និងគាំទ្រដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ 19 នេះ។ ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះ បានជួយដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ដែលកើតចេញពីវិបត្តិផ្នែកអនាម័យនេះ និងដើម្បីជួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅគ្រានេះ វាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យ និងតាមដាន ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសថ្មីនេះ ដើម្បីបានយល់ពីមធ្យោបាយនៃការចម្លង និងការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស និងសត្វ។ ការងារនេះអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែសហប្រតិបត្តិការបែបវិទ្យាសាស្ត្រមានភាពល្អឥតខ្ចោះកម្រិតខ្ពស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានល្អក៏ជារឿងសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ករណីអាសន្នដែលកើតមានមេរោគប្រភេទថ្មីលើកក្រោយ និងត្រូវបន្តការងារស្រាវជ្រាវដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់មេរោគដែលគេបានស្គាល់ផ្សេងទៀត។ 

 

ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា យល់យ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហាប្រឈមនានា និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ហើយមានការប្ដេជ្ញាចិត្តទាំងស្រុងចំពោះដៃគូ និងបណ្ដាញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអន្តរជាតិ (IPIN) ក្នុងការគោរពតាមគុណតម្លៃនៃនវានុវត្តន៍ សាមគ្គីភាព សេចក្ដីស្រលាញ់ចូលចិត្ត ទំនួលខុសត្រូវ

 

ពហុវប្បធម៌និយម និងត្រូវស្វែងយល់ ក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកើតមានថ្មីៗ ដើម្បីបង្ក
លក្ខណៈឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបាននូវសុខភាព និងសុខុមាលភាពល្អបំផុត។

IPC History

December 1953 IPC's History
January 1958 IPC's History
1986 - 1994 IPC's History
August 27, 1992 IPC's History
March 29, 1994 IPC's History
February 10, 1995 IPC's History
March 11, 2013 IPC's History

Main National Partners

Main International Partners